RODO

Klauzula Informacyjna

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni informuje, że:

  1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, tel. (+48 58) 661 52 22.
  2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@sar.gov.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane są do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora - w celu realizacji działalności na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2011 r. nr 228, poz. 1368 wraz z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 1995 r. nr 47, poz. 243 - z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Dz. U. z 2012 r., poz 733, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa, oraz sposobu realizacji uprawnień członków ochotniczych drużyn ratowniczych (Dz. U. z 2013 r. Poz. 552), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1631), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nasłuchu radiowego oraz osłony meteorologicznej na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 821) oraz art. 6 pkt1 lit. c rozporządzenia RODO.
  4. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi.
  5. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  6. Dane będą przetwarzane przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich niezbędnego sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania, udostępnienia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, żądania ich usunięcia po zakończeniu stosunków cywilnoprawnych łączących Panią/Pana z Administratorem, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi na nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych, które należy przesłać na adres Administratora.