Ogłoszenia

2019-07-05

Dostawa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

More

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert! Nowy termin to: 14.10.2019 godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 14.10.2019 godz. 11:30.

UWAGA: Zamawiający informuje, iż z uwagi na eleketronizację zamówień publicznych, niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem portalu:    https://sar.ezamawiajacy.pl

Celem ułatwienia Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumentację poniżej  na stronie internetowej Zamawiającego

Files to download

2019-03-18

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA W 2019 ROKU

More

2018-04-09

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic informacyjnych

More

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa z siedzibą w Gdyni, 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10, zaprasza do złożenia oferty na dostawę TABLIC INFORMACYJNYCH w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa, Działanie 3.2., nr POIS.03.02.00-00-00-11/17 pn. „Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa”.

Files to download

2018-02-15

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA W ROKU 2018.

More

2017-03-03

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RAT0WNICTWA W ROKU 2017.

More